Resistente bakterier på reise

Grenseveterinær Per Ivar Nordbye sjekker passasjerer på OSL. Foto: Elisabeth Sperre Alnes

AV INGA RAGNHILD HOLST FOTO: ELISABETH SPERRE ALNES

(INGENIØRENES STEMME): Resistente bakterier bryr seg ikke om grensekontroll. Vil man i framtiden få utstyr som kan screene mennesker og dyr for resistente bakterier?

Klokken 13.20 lander det et fly fra Riga. Med dette flyet kommer det en passasjer med to hunder som opprinnelig kommer fra Moskva. Grenseveterinær Per Ivar Nordbye ved Oslo lufthavn står parat for å kontrollere hundene.

– Her på Oslo lufthavn er vi EUs yttergrense og grenseveterinæren har ansvar for kontroll av kontrollpliktige varer og kjæledyr fra tredjeland.

Grenseveterinæren kontrollerer alle dyr som kommer fra land utenfor EU, men også dyr som kommer fra EØS-området hvor tollvesenet, som har ansvar for å kontrollere disse, har funnet avvik i dokumentasjonen eller har sett symptomer. Grenseveterinæren kontrollerer dyrenes identitet og at dokumentasjonen er i henhold til vilkår i gjeldende regelverk. Videre vurderes dyrenes helsestatus med tanke på sykdom og parasitter, men ikke for resistente bakterier.

– Det finnes ikke noe program for dette.

Hvert år kommer det 12 000 – 13 000 kjæledyr gjennom tollen, en økning på fire til fem ganger sammenlignet med 2004, sier veterinæren. Men det er ikke alle dyr som kommer under hans radar.

– Noen smugler dyr inn til Norge da det er stor fortjeneste i dette. Dette er som oftest dyr med ukjent smittestatus og representerer dermed enda større risiko.  


SMITTE FRA DYR TIL MENNESKER

Når det gjelder antibiotikaresistente bakterier hos dyr i Norge, så er situasjonen relativt god i forhold til mange andre land i Europa og verden forøvrig, sier grenseveterinæren. Dette skyldes en restriktiv politikk når det gjelder antibiotikabruk for både mennesker og dyr. Men den store trafikken over grensene øker risikoen. I 2015 fikk Mattilsynet en rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM), som viste at antibiotikaresistente bakterier kan overføres mellom kjæledyr og mennesker.

– Foreløpig foreligger det ikke grunnlag for å si hvor stor sannsynligheten for overføring er. Hold av kjæledyr har endret seg de siste årene. Norske kjæledyr har nærmere kontakt med europeiske kjæledyr, enten ved at noen innfører kjæledyr eller tar med kjæledyrene på ferie. Dyrene behandles i mange tilfeller mer som familiemedlemmer og utviklingen i behandling av dyr er også endret. Kjæledyr blir i likhet med mennesker behandlet med antibiotika, og vi vet at bruk av antibiotika kan føre til resistens. Ettersom resistens er mer vanlig i andre land enn Norge, vil mer kontakt mellom norske og utenlandske hunder føre til at resistente bakterier kommer til Norge. Dermed øker sannsynligheten for at antibiotikaresistente bakterier overføres mellom dyr og mennesker, sier seniorrådgiver i seksjon dyrehelse Solfrid Åmtdal i Mattilsynet til Ingeniørenes stemme.

Det er påvist LA-MRSA i norske husdyr, E.coli-bakterier med ESBL og resistens mot kinolon-antibiotika i norsk kylling. I Finland har man funnet ESBL- og MRSP-bakterier i hunder importert fra Romania og Russland, kommer det fram av en artikkel i Svenska Yle )

Bakterien kan utvikle resistens ved mutasjon eller ved å få overført resistensgener fra andre bakterier som er motstandsdyktige, ifølge Store medisinske leksikon.

Distriktsveterinæren mener det i et antibiotikaresistensperspektivt er er risikabelt å ta med seg for eksempel hunder på ferie. Foto: Elisabeth Sperre Alnes

BAKTERIESCREENING VED ANKOMST?

De klassiske tiltakene som infeksjonsforebygging, hygiene, gode smitteverntiltak og reduksjon av antibiotikabruk, er viktige verktøy for å forebygge resistens, sier veterinæren. Han sier et program der man undersøker dyr for resistente bakterier på grensen kan være nyttig.

–  Man kunne få overvåkingssystemer der man ta prøver av blod, fra endetarm, nese og munnhule og få sendt prøvene til lab for resistenskontroll.

Teknologene ser for seg flere andre verktøy som kan begrense smitte. Utstyr som kan detektere, isolere og isolere smitteutsatte, er viktig, sier forsker Magnus Steigedal ved senter for molekylær inflammasjonsforskning på NTNU.

– Det kan handle om hurtigere screening på flyplassen, destruksjon av klær og bagasje, gode saniteringsmuligheter og raskere utvikling av vaksiner. En futuristisk mulighet vil være å utvikle utstyr som tar blodprøver og sjekker for smittestoff på flyplassen. Men med det oppstår det etiske dilemma, det ligger mye informasjon i en blodprøve og spørsmålet er om vi ønsker å gi fra oss dette.

Steigdal trekker fram vaksinering som et viktig verktøy, alene og i kombinasjon med andre tiltak.

 – Man kan forske på hvordan forsterke kroppens immunrespons i kombinasjon med antibiotika.

 Det må også utvikles nye antibiotikum, sier han. Men det er ikke noe som kommer over natten.

– Å forske frem nye virkestoffer er svært kunnskapskrevende og veldig dyrt. Utvikling er i hovedsak overlatt til privat næringsliv, og vi må ha lønnsomhet, sier helseøkonom Oddvar Solli i Pfizer Norge til Forskning.no.

SMITTEBÆREREN EPISHUTTLE

Men det er ikke bare smitte på grenseovergangen som utgjør risiko. Smitte er også i transitt. Lege Fridtjof Heyerdahl var med på å ta imot da en norsk ebolasmittet helsearbeider ble sendt hjem. Etter arbeidet med transportløsninger for ebolapasienter fikk han ideen om å utvikle en transportkuvøse. Den har fått navnet Epishuttle.

– Strengt tatt var det en forbedring av et velkjent konsept der den smittede er i en tett boks. I de eksisterende løsningene har man vært opptatt av det den smittede har hatt rundt seg og etter min mening, hatt svakheter med hensyn til hvordan behandle pasienten underveis. Som lege må ha jeg også ha mulighet til å behandle pasienten, sier Heyerdahl.

I smittevernkuvøsen kan leger og sykepleiere behandle pasienten. Det er et lite undertrykk inne i kuvøsen som forhindrer at skadelige organismer slipper ut. Det kommer luft inn gjennom et filter i den ene enden av kuvøsen og ut gjennom et filter i den andre. Utstyret kan også brukes ved fare for spredning av antiresistente bakterier.

– Det vil kunne oppstå situasjoner der man tenker seg at pasienter med resistente bakterier ikke blir spredd videre selv om pasienter flytter seg. Epidemier som SARS, MERS og svineinfluensa vil fortsette å komme med ujevne mellomrom. Blir de ille, er det viktig at innsatspersonell ikke blir smittet og bringer virus videre. Det er også viktig å ha teknologi som kan begrense smitte ved alvorlige infeksjonsbrudd og hindre spredning.

Denne hunden som fra Riga til Oslo lufthavn Gardermoen, hadde papirene i orden. Dyr kan ha med seg antibiotikaresistente bakterier som kan smitte mennesker. Foto: Elisabeth Sperre Alnes

STRENGERE REGLER FOR DYR PÅ REISE?

De to hundene som kom inn hos grenseveterinæren logret og var i god form da de spratt ut av reiseburene. Veterinæren scannet hundenes ID-merke. Eieren la fram dokumentasjon på at alle kravene til hundenes helse var oppfylt. Men veterinæren ser også at et nyttig tiltak for å redusere risiko for at dyr bringer med seg resistente bakterier, er å begrense transporten av dyr på reiser over landegrensene.

– Vi tenker mye på dette problemet. Hvis vi hadde undersøkt dyrene systematisk, ville vi ha funnet tilfeller av resistente bakterier. Det er jeg sikker på.

Den globale resistensen

Antibiotikaresistens er en av de største truslene mot den globale folkehelsen, slår World Health Organization WHO) fast.

WHOs overvåkingsdata viser at antibiotikaresistente bakterier finnes over hele verden, både i høy- og lavinntektsland. Andelen resistente bakterier kan variere i alt fra null til 82 prosent fra land til land. En utredning gjort for den britiske statsministeren anslår den globale dødeligheten av antibiotikaresistens til 700 000 mennesker per år. Dette tallet vil kunne øke til 10 millioner årlige dødsfall innen 2050 om ikke trenden snus. Dette ifølge Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020.

Innen EØS fører resistente bakterier til 33 000 årlige dødsfall, viser en fersk studie publisert i tidsskriftet The Lancet. Forskerne har brukt overvåkingsdata fra 30 land og sett på 16 ulike kombinasjoner av bakterier og antibiotikaresistens. Også norske data er inkludert i studien. Det ble anslått at vel 1 900 mennesker i Norge får infeksjoner med resistente bakterier hvert år, og rundt 69 mennesker dør årlig som følge av slike infeksjoner. Men det er landene i Sør-Europa som hardest rammet.

– Den største sykdomsbyrden er beregnet for den sørlige delen av Europa, mens Norge og de øvrige nordiske land kommer best ut, sier forsker Petter Elstrøm ved Folkehelseinstituttet i en artikkel på institusjonens nettsted. ()

De økonomiske tapene som følge av antibiotikaresistens er beregnet til to milliarder kroner bare i Norge.

Globalt finner man stor resistensen i Russland og Kina, kommer det fram av OECD-rapporten Stemming the Suberbug Tide Rundt 42 prosent av infeksjonene skyldtes resistente bakterier. I Tyrkia var 35 prosent av bakteriene resistente.

Det største forbruket av antibiotika per innbygger i EØS finner man i Hellas, Romania og Belgia, mens Nederland, Estland og Latvia bruker minst. Norge kommer på ellevte plass, ifølge European Centre for Disease Prevention and Control. I noen land, som India, kan leger bli kompensert av apotekene for å skrive ut antibiotika, kommer det fram av en artikkel i The Lancet. I Kina kan noen sykehus få ekstrainntekter for salg av antibiotika. Likevel har myndighetene i disse landene innført strategier for å redusere foreskriving av antibiotika.

Men det er fortsatt slik at mangel på antibiotika tar flere liv enn det antibiotikaresistens gjør, sier forsker Magnus Steigedal ved senter for molekylær inflammasjonsforskning på NTNU.

– Det er mange store utfordringer i verden. Jeg er optimistisk når det kommer til å kunne få kontroll med på antibiotikaresistens.

Antibiotikaresistens på tvers av landegrensene


I Norge er antallet friske bærere av resistente bakterier, og antallet pasienter med slike infeksjoner økt. Likevel har vi til nå hatt lav forekomst sammenlignet med andre land.


Blant annet har forekomsten av resistente bakterier som E.coli med ESBL i blodforgiftning tidoblet seg de siste ti årene, ifølge Folkehelseinstituttet.

– Det er iverksatt mange og omfattende tiltak i Norge. Det kan grovt sett deles inn i to grupper: Det ene handler om å begrense bruken av antibiotika. Den andre dreier seg om tiltak for å begrense forekomst og spredning av infeksjon gjennom mange ulike tiltak som for eksempel vaksinasjon, sikring av rent drikkevann, håndhygiene, screening av pasienter og helsepersonell som har vært i utlandet, bruk av kondom ved tilfeldig sex og så videre, sier professor Gunnar Skov Simonsen ved Institutt for medisinsk biologi, Universitetet i Tromsø.

I 2015 publiserte regjeringen Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020. Målene i strategien er å redusere samlet bruk av antibiotika med 30 prosent, øke kunnskapen om resistensproblematikk, være en pådriver internasjonalt både normativt og i å utvikle nye antibiotika, vaksiner og diagnostiske hjelpemidler.

– Vi er på vei til å nå disse målene, sier Simonsen.  

Internasjonalt pågår det det flere parallelle initiativer mot antibiotikaresistens. Verdens helseforsamling vedtok i 2015 en handlingsplan mot antibiotikaresistens. FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) vedtok en resolusjon mot det samme. Tilbake i 2011 vedtok EU en sektorovergripende handlingsplan mot antibiotikaresistens. Her hjemme er det vedtatt en at det skal iverksettes en fells nordisk innsats gjennom Nordisk ministerråd. Men det gjenstår mye, sier Simonsen. 

–  WHO har lansert overvåkingssystemet GLASS, men problemet er at systemet resirkulerer data fra land som allerede har overvåkningsdata. I land med høy infeksjonsbyrde og ukontrollert antibiotikabruk er det ofte dårlige overvåkningssystemer. Det krever velordnede systemer og samfunn for å lykkes med slikt arbeid. Selv i land som USA med et fritt helsemarked, vil det være vanskelig å få til begrensning. 

– Kan det å reise mindre være aktuelt?


– Det finnes reiseråd for malaria og andre farlige sykdommer og vi tenker på at det å skrive ut reiseråd kan være nyttig. Samtidig vil reiseråd implisere sterke økonomiske interesser innenfor både vanlig turisme og ulike typer helsereiser. Reiseråd må derfor være meget godt begrunnet.

Selv om antibiotikaresistens er økende i svært mange land, har noen lyktes med å redusere problematikken. I Sveits, Storbritannia, Japan, Belgia, Tyskland, Island og Canada har resistensandelen gått ned i snitt med 2,5 prosentpoeng, dette ifølge OECD-rapporten Stemming the Superbug Tide.

Sjekk fakta, bloggere

(SPICYMEDIA.NO) Er tannkrem giftig? Kan en ayurveda-behandler gjøre deg frisk? Nei og nei. Men det er et faktum at vi bloggere kan påvirke. Derfor bør vi ha fakta på stell når vi blogger om helse og livsstil. Dette debatt innlegget ble først publisert på reisebloggen Mediedebatt.no.

Forleden advarte en Facebook-venn mot å bruke fluortannkrem. Han viste til en blogg der bloggeren påstod at fluor var et stoff som kunne føre til sykdom.  Et Google-søk viser at bloggeren ikke er alene om å hevde at fluortannkrem er skadelig. I den internasjonale bloggsfæren anbefaler blant andre Food Babe og Gwyneth Paltrows Goop.com fluorfri tannkrem. Også her i Norge har flere bloggere advart mot fluortannkrem. Konsekvensen er økt fluorskepsis. For bloggernes påvirkningskraft er vel dokumentert i både norske og utenlandske studier. Det er også grunnen til at noen bloggere får betalt for å omtale produkter.

Flere kommentarer på Spicymedia.no her  »»

Fortsett å lese

Mer selvtillit? Før deg IKKE med selvfølelsen til en hvit mann

Lord, give me the confidence of a Mediocre whire man. Foto: Teespring.com

«Carry yourself with the confidence of a Mediocre white man», står det på t-skjorta mange feminister nå bokstavelig talt trykker til sitt bryst. Men du burde egentlig ha selvtillit som en afroamerikaner i USA.

 

Tarapis Facebook-side.

Feminister over hele verden, blant dem journalist og blogger Lene Wikander som driver Tarapi.no, fryder seg over skjorta, som selges også på Amazon. Jeg og. Den er faktisk morsom. Helt til du sjekker om det stemmer at hvite menn har så god selvtillit og selvfølelse at den er verdt å kopiere.

Ettersom hudfarge/etnisitet allerede er trukket fram på skjorta, er det relevant å trekke fram studier som har målt selvfølelse og opphav. Høy selvfølelse er blant annet assosiert med dine evner til å gjennomføre prosjekter og personlig velvære. Når man har undersøkt ulike etniske grupper i USA, så finner forskerne at hvite menn har dårligere selvfølelse enn afroamerikanske menn.

 

Når det kommer til hvite menn så vet vi følgende:

 

  • Hvite i USA og amerikanere med asiatisk bakgrunn begår hyppigere selvmord enn afroamerikanere og latinamerikanere, kommer det fram av National Vital Statistics Reports.
  • I Norge er det tre ganger så stor risiko for at menn begår selvmord enn at kvinner gjør det, dette ifølge Folkehelseinstituttet.
  • De dør tidligere enn kvinner. I Norge lever kvinner i snitt fire år lengre enn menn. Levealder er markør for helse.

 

Så hvis du vil føre deg med den samme selvtillit som dem som har mest av det, kan du føre deg som en afroamerikaner, kvinne eller mann, i USA. Alternativt kan det stå på t-skjorta: «Carry yourself with the confidence of a white feminist who don’t have her facts straight».

Livsglede på deling

Av INGA RAGNHILD HOLST | Foto/video: JØRN GRØNLUND

 Ville du la to rumenske tiggere få bo hos deg? Ikke det, nei. Bli med hjem til Guri Riksaasen (44) som deler sin leilighet med tiggerne Elena (56) og Gheorghe (57). Kanskje det gjør noe med deg?

 

Det beste med å være journalist, er at jeg kan gå og ringe på hos oss folk og faktisk ha en gyldig grunn for å spørre om å hva de driver med. Det er så klart spennende å se hvordan kjente personer har det hjemme, som forfatterne Siri Hustvedt og Paul Auster, eller den spennende forskeren Pilar Mateo. Men det er ofte mer moro å komme hjem til helt vanlige folk. Jeg storkoser meg med å spørre og grave, og finne ut hvorfor de har gjort som de har gjort i livene sine. Og så ser jeg at ingen er helt vanlige. Alle har en historie. Og mange er store, selv om livene deres umiddelbart ser helt alminnelige ut. Slike mennesker har jeg fått den store glede av å møte over hele verden. Også på Holmlia i Oslo.

Romfolket under broa

 

Guri Riksaasen likte ikke seg selv og den hun hadde blitt, der hun hver dag hastet forbi tiggende rumenere. Én dag bestemte hun seg for å ta kontakt med Elena Gheorghe, som satt i Grønlandsreiret med koppen sin. Her fant Guri omsorg, varme og glede. Elena bodde i under broa i Sinsenkrysset. Det var umulig for Guri å la Elena bo der, mens hun selv sov på sitt eget lune soverom. Dermed lot hun Elena og mannen hennes, Gheorghe Dimitru, flytte inn til seg.

Møte med sukker på toppen

 

Tenk at jeg, vesle jeg, får lov til å banke på dørene til slike mennesker. For et frynsegode! Folk pleier nesten alltid å servere noe godt når jeg kommer for å spørre og grave om ting jeg på ingen måte har noe med. Elena var selvsagt intet unntak. Hun hadde stått tidlig opp den dagen jeg kom, og stod klar med ferske boller med sukker. Det er jeg som burde bakt, og vartet opp henne og alle disse menneskene som bare åpner opp dørene sine og deler det de har: boller, håp og smittsom livslyst.  For det er et privilegium å få slippe inn i livene deres. Jeg håper jeg blir litt klokere og litt snillere for hvert møte.

Les historien i denne ukens utgave av Hjemmet og gled deg over Guri Riksaasens kloke resonnementer i videoen.

 Elena Gheorghe (56) deler nå bolig med Guri Riksaasen på Holmlia i Oslo.

Elena Gheorghe (56) deler nå bolig med Guri Riksaasen på Holmlia i Oslo.

Les flere artikler om spennende folk

— Jeg er en komisk bokser, sier blinde Bashir Ramathan

Talskvinnen Mari Boine

— Alle tyrefektere er en verden for seg, sier torero Domingo López Chávez

Stål, lær og arbeid

Av INGA RAGNHILD HOLST | Foto: SHINOLA.COM, BRUCE WEBER/VOGUE (faksimile)

SOSIAL SCENE: Gründerne gjenoppbygger opp Detroit fra bunnen.

 

Jeg forlot en trygg, fantastisk jobb og innskuddspensjon fordi jeg ville skrive mer om det som interesser meg. Målet var at uansett hvilken avis eller blad du åpner, så skal du se bylinen min. Ideen var at jeg skulle tjene nok til å sette i gang akkurat de prosjektene jeg ville.

Derfor har jeg alltid elsket å skrive om entreprenører, enten man lager maling som beskytter folk mot insektbåret smitte eller en bonde i Valdres som lager iskrem. Entreprenørskap handler om å skape verdier og bygge samfunnet og om å se hvor langt du kan strekke deg for å få det til – og så strekke deg enda en meter.

En av årets fineste  gründerhistoriene handler om Shinola i Detroit, som lager klokker, sykler og lærvarer som har både det utseendet og historien som jålete hipstere foretrekker.

Fortsett å lese